Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Харта на клиента

С разработената Харта на клиента Изпълнителна агенция по трансплантация приоритетно си поставя цели, насочени към удовлетворяване на високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за коректно административно обслужване и висока професионална етика.

Изпълнителна агенция по трансплантация осъществява прозрачно, ефективно и модерно административно обслужване, за да посреща реалните потребности на гражданите и на бизнеса.

Настоящата Харта на клиента, адресирана към потребителите, определя основните функции, свързани с административното обслужване; административните услуги, които предлагаме; нашите ангажименти и задължения. 

Неразделна част от нея са разработените процедури за потребителите по предоставяне на административни услуги, групирани в теми, описани с ежедневния език на гражданите.

Хартата на клиента се актуализира периодично, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба, дейността на министерството и за да отговаря на очакванията и потребностите на потребителите.

Основно меню

Свържете се с нас