Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Заповеди, правилници, инструкции

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Приет с ПМС № 34 от 17.02.2004 г.
Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.11 от9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.5 от14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г.
 изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018г.

свали файл

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР"

В сила от 01.04.2019 г.
Приет с ПМС № 53 от 27.03.2019 г.

Свържете се с нас