Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Европейски директиви

Директивата е вид нормативен акт, приет от институции на Европейския съюз. Заедно с регламентите и препоръките, директивите са част от европейското законодателство.

За разлика от регламента, който се прилага изцяло и директно, директивата определя цели, които да се постигнат от страните членки в определен срок. Този срок позволява на националните правителства да адаптират местното законодателство към новата регламентация.

Транспонирането и приложението не предвиждат само формалното приемане на акта, а всички мерки, които подпомагат ефективното прилагане на директивата в националните законодателства на страните членки (информация, подготовка, стимулиране, изработване на административни, граждански, наказателни и др. актове). Европейския съюз, следствие на договори, в юридически смисъл не изработва закони и неговите актове имат юридическа стойност, само след като са транспонирани и въведени в националните законодателства. Директивите могат да посочват и детайлни правила, разработени, за да бъдат транспонирани в националното законодателство.

Член 288 от Договора за функциониране на ЕС разпорежда „...директивата свързва всяка държава членка, за която се отнася, да постигне определени резултати, оставяйки на националните институции избора на формата и средствата...”. Приетите от Съвета или Комисията директиви се публикуват в Официалния вестник на ЕС.

ДИРЕКТИВА 2004/23/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 102) свали файл

ДИРЕКТИВА 2006/17/ЕC на Европейската Комисия от 8 февруари 2006 година относно приложението на Директива 2004/23/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета относно спазването на определени технически изисквания, касаещи донорството, набавянето и тестването на човешки тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 38) свали файл

ДИРЕКТИВА 2006/86/ЕО на Комисията от 24 октомври 2006 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно установяването на изисквания за проследимост, съобщаване на сериозни нежелани реакции и събития и определени технически изисквания по отношение на кодиране, преработване, съхраняване, съхранение и предоставяне на човешки тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 294) свали файл

ДИРЕКТИВА 2010/53/ЕС (2010/45/ЕС) на Европейския Парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация (Официален вестник на Европейския съюз L 207) свали файл

ДИРЕКТИВА 2012/25/ЕС на Комисията от 9 октомври 2012 година за установяване на информационните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени за трансплантация (Официален вестник на Европейския съюз L 275) свали файл

ДИРЕКТИВА 2012/39/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на Директива 2006/17/ЕО по отношение на някои технически изисквания за изследването на човешки тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 327) свали файл

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 93) свали файл

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки (Официален вестник на Европейския съюз L 93) свали файл

 

Свържете се с нас