Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Текущи


                                    

 

        ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Проект № BG05SFОP001-2.006-0044 „Изпълнителна агенция по трансплантация – компетентна и ефективна държавна администрация“

Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

Процедура № BG05SFОP001-2.006 Специализирани обучения за централната администрация.

Административен договор № BG05SFОP001-2.006-0044-C01/04.07.2018г.

Срок за изпълнение на проекта 12 месеца от 04.07.2018г. до 04.07.2019г.

Обща стойност на проекта 122 472.00 лева, от които:

Съфинансиране от Европейския социален фонд 104 101.20 лева.

Национално съфинансиране 18370.80 лева.
 

Основна цел на проекта:

■ Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ).
 

Специфични цели:

■ Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ИАТ, чрез организиране и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на ИАТ;

 Повишаване институционалния капацитет и ефективността на ИАТ и постигане на по-добро регулиране и по-добро управление.

 

Основни резултати:

 Подобрени специализирани знания и умения на служителите в ИАТ;

■ Организирани и успешно проведени седем броя специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на ИАТ;

 Повишен капацитет на служителите в ИАТ;

 Компетентна и ефективна държавна администрация, чрез управление и развитие на човешките ресурси;

 Модернизация на работните процеси в ИАТ;

■ Повишаване удовлетвореността на потребителите чрез предоставяне на качествени услуги.

 

Проект „Изпълнителна агенция по трансплантация – компетентна и ефективна държавна администрация“, се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Свържете се с нас