Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Регистри поддържани от ИАТ

В регистрите на ИАТ се въвежда, обработва и съхранява информация за:

  1. Лечебните заведения, които извършват дейности по трансплантация;
  2. Извършените от лечебните заведения дейности по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване, етикетиране и предоставяне на органи, тъкани и клетки;
  3. Издадените удостоверения по чл. 40, ал. 1, т. 11 и чл. 47, т. 12 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ);
  4. Издадените от ИАТ разрешения по чл. 51а от ЗЛЗ;
  5. Дейностите по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки с човешки произход;
  6. Дейностите по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки от животински произход;
  7. Донорите на органи, тъкани и клетки - живи и трупни;
  8. Реципиенти на органи, тъкани или клетки - потенциални и трансплантирани;
  9. Договори на лечебните заведения по чл. 15а от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК);
  10. Сериозни нежелани реакции, свързани с дейностите по трансплантация;
  11. Сериозните инциденти, възникнали при донори и реципиенти на органи, тъкани и клетки;
  12. Блокирани, изтеглени от употреба и унищожени тъкани и клетки;
  13. Отговорните лица на лечебните заведения по чл. 15г от ЗТОТК и техните заместници;
  14. Договори за дарение на средства за дейности по трансплантация, съгласно чл. 17 от ЗТОТК;
  15. Постоянно действащи комисии за установяване на мозъчна смърт по чл. 18, ал. 2 от ЗТОТК;
  16. Лицата, които приживе са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани или клетки след смъртта;
  17. Ембрионални органи, тъкани и соматични, плацентни и амниотични клетки, предназначени за трансплантация;
  18. Внос и износ или международен обмен на органи, тъкани и клетки;
  19. Проведени инспекции на лечебните заведения, осъществяващи дейности по трансплантация;
  20. Издадени удостоверения за проведено обучение на лицата, които извършват дейности по трансплантация;
  21. Актове за нарушения и наказателни постановления за нарушения на ЗТОТК и нормативните актове по прилагането му;
  22. Искания и възстановени разходи за дейностите по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването;
  23. Извършените от лечебните заведения дейности по асистирана репродукция;
  24. Непартньорски анонимни донори на репродуктивни клетки;
  25. Договори на лечебните заведения по асистирана репродукция;
  26. Сериозни нежелани реакции, свързани с дейностите по асистирана репродукция;
  27. Сериозни инциденти, възникнали при асистирана репродукция.

 

По-подробна информация за данните, съхранявани в регистрите можете да намерите в Наредби 21, 28 и 29 от 2007 г., издадени от Министерството на здравеопазването.