Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Международно сътрудничество

Европейски проекти в които ИАТ участвува.

 

Проект “ARTHIQS JA”

“ART and HSC Improvements for Quality and Safety throughout Europe –ARTHIQS”

Съвместно действие „Подобряване на технологиите по асистирана репродукция и хемопоетични стволови клетки  по отношение на качество и безопасност на територията на страните от Европейския съюз“

Проектът е финансиран от Европейската комисия по Втора здравна програма 2009–2013 г.
Продължителност – 36 месеца.
България и ИАТ участват в следните работни пакети:
- Институционални насоки и обучение на Компетентните власти по техника на асистрианата репродукция;
- Насоки за сигурност и безопасност при хемопоетични стволови клетки: регистри за донорско проследяване и за банки за кръв от пъпна връв.

Основната цел на проекта ARTHIQS е да разработи ръководство по ключови аспекти на обслужването и нормативната база в областта на технологиите по асистирана репродукция (АРТ) и хемопоетичните стволови клетки (ХСК) - институционални и организационни насоки за увеличаване на специфичната експертиза в страните-членки на ЕС, което ще доведе до съвместимо ниво сред националните организаци.
В рамките на проекта ще се определят общи спецификации по отношение на основните характеристики за донори на ХСК, създаване на регистри за проследяване на местно и/или национално ниво.

Един от очакваните резултати е определяне на минимални изисквания за издаване на разрешения, както и за подновяването им, на Тъканни банки за кръв от пъпна връв, както и минимални изисквания за стандарти за качество и безопасност за всички видове Тъканни банки - обществени и частни, за алогенни и автоложни трансплантации – в съответствие с Европейските директиви за тъкани и клетки, а именно: Директива: 2004/23; Директива 2007/17 и Директива 2007/86, както и съобразно съществуващите стандарти.

ARTHIQS трябва да даде решения на текущи въпроси, свързани с въвеждането и прилагането на трите директиви. Липсата на институционални компетенции на Компетентните власти в ЕС и на определени изисквания за качество и безопасност както по отношение на донорите на ХСК, така и по отношение на ТБ за кръв от пъпна връв. В резултат на изпълнението на проекта ще се подготви наръчник за ТБ и програма за инспекторите по АРТ.

ARTHIQS се стреми да постигне подобряване на цялостната хармонизация на нормативите (а впоследствие и в практиката) на територията на страните-членки на ЕС, съгласно Втората здравна програма, за постигане на относителна интеграция между Компетентните власти по АРТ и ХСК (по-специално ТБ за кръв от пъпна връв). Постигането на консенсус между партньорите ще бъде взето предвид при възможни бъдещи технически промени в текущите нормативи за тъкани и клетки или в случай на потенциална ревизия на законодателството.

Цел на проекта е да се съберат компетентни специалисти по АРТ и ХСК от всички страни-членки на ЕС, да се обучат и да се насърчат да обединят своя опит.

 

ПРОЕКТ „FOEDUS JA“

“Улесняване обмена на дарени органи между страните-членки на ЕС”
Facilitating exchange of organs donated in EU member states JA

България и ИАТ участват в РАБОТЕН ПАКЕТ 7: „Комуникация с медиите в областта на органното донорство и трансплантацията на национално и международно ниво”.

Основна цел на проекта е да постигне подобряване на комуникацията с медиите и трансграничния обмен на органи в рамките на Европейския съюз, чрез разработване на обща методология за всички страни-членки.

РП 7, в който участва ИАТ, се фокусира основно върху три основни теми: обща комуникация, кризисна комуникация и трансграничния обмен. Поставя се специален акцент върху общите въпроси за постигане на сближаване на методите за комуникация, за да се информират гражданите на Европейския съюз по въпросите, засягащи трансплантацията на органи и ползата, която може да донесе международното сътрудничество. Това сближаване включва изследване на текущите стратегии за комуникация и провеждане на кампании и тяхната ефективност. Идеята да се постави на професионална основа комуникацията с медиите, за да се повиши информираността на обществото. Основен аспект на проекта е да се разработи структурно сближаване в начините за комуникиране и да се създаде методология за оценка на ефективността на изпращаните послания към обществото.

Водеща страна по проекта е Италия.
Изпълнителната агенция по трансплантация е асоцииран партньор в РП7 и си сътрудничи със следните страни: Полша, Словакия, Малта, Литва, Хърватия, Белгия, Германия, Словения, Гърция, Унгария.

Координатори на РП 7 са Словения (Slovenjia Transplant-ST) и Германия (Deutsche Stiftung Organtransplantation-DSO).

 

ПРОЕКТ „ACCORD“

Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation throughout the European Union

Цели

Да се подсили пълния потенциал на страните - членки в областта на донорството и трансплантацията, да се подобри сътрудничеството между страните - членки и да се допринесе за ефективното прилагане на Директива 2010/53/ЕС и Плана за действие, относно донорството и трансплантацията (2009-2015)

Директива 2010/53/ЕС установява общи стандарти за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация, а Планът за действие, чрез набор от приоритетни действия, цели три основни неща: увеличаване наличността на органи, засилване на ефективността и достъпността до трансплантационните системи и подобряване на качеството и безопасността на органите.

Партньори

Участват 23 страни, групирани според своите приоритети. В момента, приетите предложения за съвместна дейност включват: Франция, поддпомагаща България за: а) структуриране на системата за набавяне на органи на национално и регионално ниво, б) подобряване на системата за наблюдение и оценка на дейностите за набавяне и трансплантация на органи, в) създаване на работеща и устойчива дейност по бъбречна трансплантация на деца; и Италия подкрепяща Кипър, Чешката република, Литва и Малта за създаване на национална акредитираща система за трансплантационните центрове.

Метод и средства

Набелязване на препоръки за регистър на живи донори и за международен обмен на данни. Това е свързано с пълно описание на регистрите на живи донори, които функционират в момента вътре или извън ЕС

Избор на инициативи за съвместна дейност на две страни в области, свързани с националните приоритетни действия и на Директивата. Този избор се основава на исканията, отправени от страни с нужда от подкрепа в определена област.

 

ПРОЕКТ „MODE“

Mutual Organ Donation and transplantation Exchanges

Цели

Проектът MODE е създаден за подпомагане трансфера на най-добри практики в областта на донорството на органи и трансплантация в светлината на предстоящото въвеждане на Европейска директива 2010/53/EC за качество и безопасност на органи от човешки произход.

Партньори

Консорциумът се състои от субекти, делегирани от няколко страни-членки, например от национални компетентни власти или техни упълномощени лица, като например големи болници за трансплантация, донорски организации, университети и други подобни. Партньорите представляват група от компетентни органи и правещите политиката лица, включени в донорството и трансплантацията в техните собствени страни. Партньорите са следните организации
  ·  Centro Nazionale Trapianti (Италия)
  ·  Organización Nacional de Trasplantes (Испания)
  ·  National Blood Transfusion Service, Organ Coordination Office (Унгария)
  ·  Autoridade para os Serviços de Sangue e de Transplantação (Португалия)
  ·  National Bureau of Transplantation  (Литва)
  ·  Bulgarian Executive Transplant Agency (България)
  ·  Koordinační středisko transplantací (Чехска република)
  ·  Slovenijatransplant (Словения)
  ·  Tartu University Hospital (Естония)
  ·  Paraskevaion Universiuty Hospital (Кипър)
  ·  Mater Dei Hospital (Малта)

Метод и средства

Проектът е фокусиран върху насърчаване обмена на най-добри практики чрез размяна на посещения с теоретични и/или практически презентации на най-добри практики, последвани от набор от специализирани курсове за обучение (краткосрочни/средносрочни). Ще се планират и оформят визити на място след определяне на серия от дейности и/или програми, за които страната-бенефициент има по-голям интерес или нужда.