Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Бланки

Приложения към Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Донорско досие - трупни донори на органи

 • CHECK-LIST ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОТ ЧОВЕШКИ ТРУП   свали файл  (не се изпраща в ИАМН, само за сведение на координаторите)
 • СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР на Изпълнителната агенция "Медицински надзор"   свали файл
 • СЕРТИФИКАТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДОНОРА   свали файл
 • ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ ПРИ ТРАЙНО И НЕОБРАТИМО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФУНКЦИИ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ФУНКЦИИТЕ НА МОЗЪЧНИЯ СТВОЛ   свали файл
 • ПРОТОКОЛ ЗА СЪГЛАСИЕ ИЛИ НЕСЪГЛАСИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ СЛЕД СМЪРТА НА НЯКОЙ ОТ БЛИЗКИТЕ   свали файл
 • РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ТРУП, КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА   свали файл  (само когато случаят е съдебно медицински)
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЛИЗКИТЕ НА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ, КОГАТО Е ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ   свали файл  (само когато се отнася за лица под 18 години)
 • ДОНОРИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И/ИЛИ КЛЕТКИ, съгласно чл.15.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл
 • ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ТРУП, съгласно чл.13 (1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл
 • ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ ЗА ПРИСАЖДАНЕ   свали файл
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ   свали файл
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ на основание чл.14, ал.1 от Наредбата № 29   свали файл
 • БЛАНКА ЗА ЕВРОТРАНСПЛАНТ на английски език (Eurotransplant donor information form) свали файл

Живи донори на органи

 • ДОНОРИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И/ИЛИ КЛЕТКИ, съгласно чл.15.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл
 • ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР, съгласно чл.13(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл
   

Потенциални реципиенти

 • ПОТЕНЦИАЛНИ РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16. (1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за ТРАНСПЛАНТАЦИЯ на ТЪКАНИ (вид тъкани) И КЛЕТКИ (вид клетки)   свали файл

За листа чакащи бъбрек

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за бъбречна трансплантация   свали файл
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за бъбречна трансплантация   свали файл

За листа чакащи панкреас

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на панкреас  свали файл
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на панкреас   свали файл

За листа чакащи сърце

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за сърдечна трансплантация   свали файл
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за сърдечна трансплантация   свали файл

За листа чакащи черен дроб

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за чернодробна трансплантация.   свали файл
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за чернодробна трансплантация   свали файл

За листа чакащи бял дроб

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за белодробна трансплантация   свали файл
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за белодробна трансплантация   свали файл

За листа чакащи самовъзстановяващи се тъкани

 • ПОТЕНЦИАЛНИ РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16.(1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Присаждане на органи

 • ДЕЙНОСТИ ПО ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.13 (1), т.3 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл
 • РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл. 16.(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Трупни донори на тъкани и клетки

 • СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА в служебния регистър на Изпълнителната агенция "Медицински надзор"   свали файл
 • ПРОТОКОЛ ЗА СЪГЛАСИЕ ИЛИ НЕСЪГЛАСИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ СЛЕД СМЪРТА НА НЯКОЙ ОТ БЛИЗКИТЕ   свали файл
 • РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ТРУП, КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА   свали файл  (само когато случаят е съдебно- медицински)
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЛИЗКИТЕ НА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ, КОГАТО Е ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ   свали файл  (само когато се отнася за лица под 18 години)
 • ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ТРУП, съгласно чл.13(1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Живи донори на тъкани и клетки

 • ДОНОРИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И/ИЛИ КЛЕТКИ, съгласно чл.15.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл
 • ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР, съгласно чл.13(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл
 • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ВЗЕМАНЕ НА ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР, съгласно чл.29, ал.1 от ЗТОТК   свали файл

Присаждане на тъкани и клетки

 • ДЕЙНОСТИ ПО ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.13(1), т.3 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл
 • РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16. (1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Вземане на органи, тъкани и клетки от животински произход

 • ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ С ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, съгласно чл.14.(1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.  свали файл

Присаждане на органи тъкани и клетки от животински произход

 • ДЕЙНОСТИ ПО ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ С ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, съгласно чл.14.(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл
 • РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16. (1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл

Договори за съвместна дейност между лечебните заведения по трансплантация

 • ДОГОВОРИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ.15а от ЗТОТК, съгласно чл.17.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл  Бланката се изпраща заедно с копие от договора.

Отговорни лица по чл.15г от ЗТОТК

 • ОТГОВОРНИ ЛИЦА ПО ЧЛ.15г от ЗТОТК И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, съгласно чл.21.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл  Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на отговорно лице по чл.15г от ЗТОТК.

Постоянно действащи комисии за установяване на мозъчна смърт

 • ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ КОМИСИИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МОЗЪЧНА СМЪРТ по чл.18, ал.2 ЗТОТК, съгласно чл.23 (1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.   свали файл  Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на Постоянно действащата комисия по мозъчна смърт, съгласно нормативните актове.

Договори за дарение

Сериозни нежелани реакции, сериозни инциденти и блокирани, изтеглени и унищожени, органи тъкани и клетки

 • ПРИЛОЖЕНИЯ на Наредба № 10 при сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти   свали файл

Предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НУЖДА ОТ ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ   свали файл

Ембрионални органи тъкани и соматични, плацентни и амниотични клетки предназначени за трансплантация

Асистирана репродукция

Приложения към Наредба № 28  от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, 2, 3, 4, 5 от Наредбата   свали файл
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 62, ал. 3 от Наредбата   свали файл
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 65, ал. 1 от Наредбата   свали файл
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл. 65, ал. 2 от Наредбата   свали файл
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 към чл. 66, ал. 2 от Наредбата   свали файл
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 към чл. 67, ал.2 от Наредбата   свали файл
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 към чл. 68, ал. 3 от Наредбата   свали файл