Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Други

Харта на клиента  
виж документа

Вътрешни правила за достъп до обществена информация   свали файл
Заявление за достъп до обществена информация  свали файл
Протокол за приемане на устно заявление  свали файл
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация  свали файл
Искане за предоставяне на информация за повторно ползване  свали файл
Упътване относно достъпа и банкова сметка  свали файл

Административни услуги, предоставяни от ИАТ  виж списъка

Вътрешни правила за прилагане на комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги в ИАТ  свали файл

Списък на служителите на ИАТ, подали декларации по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (към м. 01.2018 г.)

Ръководство за работа в онлайн системата на ИАТ
свали във  формат .pdf
свали във  формат .doc

Писмо от ИАТ до директорите на донорски бази и началниците на отделения по хемодиализа от 12.10.2010г.
свали писмото   формат .pdf

Други нормативни актове имащи отношение към дейността на ИАТ

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И БИОМЕДИЦИНАТА (Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 26 февруари 2003 г. - ДВ, бр.21 от 2003 г.  В сила за Република България от 1 август 2003 г.), (обн., ДВ, бр.32 от 12 април 2005 г.)  свали файл

Свържете се с нас