Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт в дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията" към ИАТ

Информация за конкурс

 • Длъжност, звено, административна структура:

 • Правоотношение:

  • Служебно

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

  • -       Анализира дейността на лечебните заведения, извършващи трансплантации.

   -       Участва в инспекции на лечебни заведения, извършващи детекция на донори и органна трансплантация, системното посттрансплантационно проследяване и управление на лекарствената терапия, тъканната трансплантация и асистирана репродукция.

   -       Участва в инспекции във връзка с докладвани нежелани реакции, инциденти и събития, свързани с дейностите по органна трансплантация.

   -       Участва в разпределянето на осигурените за трансплантация органи.

   -       Участва в разработването и изпълнението на национални стратегии и програми, международни проекти, анализи и прогнози в областта на донорството и трансплантацията.

   -       Разработва национални кампании и програми за обществена промоция на донорството и трансплантацията.

   -       Разработва на експертни анализи и оценки.

   -       Изготвяне на становища.

   -       Изготвя отговори по предложения и сигнали, постъпили в агенцията по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   -      Изготвя експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на директора на дирекцията и подобряване на административното обслужване. 

 • Изискана минимална степен на завършено образование:

  • Бакалавър

 • Минимален професионален опит:

  • 3 година/години

 • Ранг/Специфично наименование:

  • IV младши

 • Специфични изисквания за длъжността:

   • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
    Нормативен акт: Закон за държавния служител

 • Допълнителни умения и квалификации:

  • Професионална област – здравеопазване и спорт; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки, технически науки.

   Професионално направление - медицина, стоматология , фармация, обществено здраве, здравни грижи, биологически науки, администрация и управление, биотехнологии, химични технологии.

   Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel, Access, Power Point с др.), владеене на западен език на работно ниво

 • Минимален размер на основната заплата:

  • 560 лв.

   * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 • Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

  • 1

Дата на публикуване на сайта: 
18.01.2019 17:00

Документи

Обявление за конкурса

Обявление за конкурса

Вид на документа: pdf
Дата на публикуване: 18.01.2019 17:00

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен експерт

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен експерт

Вид на документа: pdf
Дата на публикуване: 04.02.2019 15:15

Свържете се с нас